logo

De Lesboerderij

De Lesboerderij
Plateau Openbaar Onderwijs, Sabina Glavimans

Kindcentrum W.A. van Liefland is een school voor Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerenden. Wij bieden thuisnabij specialistisch onderwijs, samen met andere partners in een veilige omgeving, aan kinderen van vier tot twintig jaar. De school heeft een SO-afdeling (Speciaal Onderwijs voor leerlingen van vier tot twaalf jaar) en een VSO-afdeling (Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen van twaalf tot twintig jaar). Kindcentrum W.A. van Liefland verzorgt het onderwijs voor een deel van de leerlingen van het SWV die aangewezen zijn op onderwijs binnen een speciale onderwijsvoorziening.

Het onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking is de afgelopen jaren sterk veranderd. Er heeft een verschuiving plaats gevonden in de visie op ZML-onderwijs: van acceptatie van de verstandelijke beperking naar ontwikkelingsgericht werken; de leerling zien als een kind met mogelijkheden.
De doelstelling van ons onderwijs is: de leerlingen brengen tot een zo volledig mogelijke participatie in onze samenleving met betrekking tot werk, wonen, werken en vrije tijd. In het huidige ZML-onderwijs wil Kindcentrum W.A. van Liefland uitgaan van de mogelijkheden van haar leerlingen: wat kunnen deze leerlingen? Tegelijkertijd zal er ook steeds rekening worden gehouden met de beperkingen van de leerling: wat kan/ wil/ durft hij of zij? Hierbij wordt gekeken naar het niveau van de sociale vaardigheden en emotionele ontwikkeling van de leerling.

Ons motto :
samen leren, samen werken, samen leven.

Onze visie:
Wij willen dat onze leerlingen bij het verlaten van de school zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.

De lesboerderij is een lesplaats die kan voorzien in de onderwijs- en ondersteuningsvragen van onze doelgroep. Dit zijn de leerlingen van de VSO-afdeling (Voortgezet Speciaal Onderwijs voor leerlingen van twaalf tot twintig jaar).
De lesplaats is een plek waar in de betekenisvolle context gewerkt kan worden aan wonen, werken en vrije tijd. Er zijn veel mogelijkheden om onderwijs op maat aan te bieden aan te sluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling.
Doordat de lesplaats midden in de buurt staat, wordt er op het gebied van vrijetijd volop geparticipeerd in de maatschappij. De leerlingen ontwikkelen het gevoel dat zij er ook toe te doen.

Daarnaast willen wij aansluiten bij de behoefte van onze doelgroep door in tweede lijn opvang buiten schooltijden aan te bieden: een vakantie of weekend krijgt een meer zinvolle invulling. Juist voor deze doelgroep is er buiten de schooluren om weinig te beleven. Er is bijvoorbeeld geen buurthuis, zijn weinig clubs, de aansluiting met leeftijdsgenootjes wordt steeds minder gevonden vanwege het verschil tussen de ontwikkelingsleeftijden/ niveau. Vanwege de regiofunctie van onze school worden vrienden verdeeld over de regio. Reistijd wordt bespaard, leerlingen kunnen na schooltijd blijven ‘hangen’.
De lesboerderij biedt deze mogelijkheid wel!

Op die manier kunnen onze leerlingen zich ook op dat gebied ontwikkelen, zich zekerder gaan voelen, zich een volwaardig mens voelen die in staat is sociale contacten aan te gaan en te onderhouden. Verveling en eenzaamheid is een veelgehoorde kreet. Onze leerlingen willen er ook bij horen en dingen kunnen doen. Onze leerlingen kunnen dit veelal niet zonder hulp van een vertrouwd gezicht, een bekend persoon. Maar het is ook fijn voor onze leerlingen als dit niet altijd ouders zijn die met hun kind op pad moeten om ze iets te laten beleven. Denk bijvoorbeeld aan maandelijks activiteiten die georganiseerd zullen worden voor onze leerlingen. Denk aan een zondagmiddagsoos, een karaokeavond, een filmavond, thema-avonden rondom speciale dagen als Halloween etc. De lesboerderij zal open zijn om klassenavonden te organiseren of de gelegenheid bieden om met je eigen klas in de middag het kerstdiner te koken en dit samen te nuttigen. De plek moet gesitueerd zijn midden in de samenleving, zodat er optimaal contact kan worden gezocht met de buurt/buurtonderwijs. Op de lesplaats wordt met name praktisch gewerkt, maar met een onderwijskundige basis vooropgesteld.

Contactpersoon: Sabina Glavimans
E-mail: sabinaglavimans@liefland-assen.nl/span>

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 28, 2017