logo

Hybride onderwijs

Hybride onderwijs
Openluchtschool de Recon in samenwerking met Montessorischool Tuinstad Schiebroek, Marjolein Hoobroeckx

Achtergrond:
OLS de Recon biedt onderwijs aan leerlingen met een chronische ziekte in de leeftijd van 4 tot 13 jaar (bv. diabetes, epilepsie, NAH, stofwisselingsziekten, hartkwalen etc.). De school heeft een regionale functie; leerlingen komen veelal met leerlingenvervoer naar school uit een grote regio. Naast medische omstandigheden spelen sociaal-emotionele en onderwijskundige factoren een rol. Het onderwijs is afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. Een van de uitgangspunten van de school is dat leerlingen zich bewust worden van hun eigen mogelijkheden en hiermee leren omgaan. Daarnaast is de omgang met andere leerlingen en acceptatie van hun beperkingen een speerpunt. Het uitgangspunt binnen de speciaal onderwijssector is: ‘regulier waar het kan, speciaal indien nodig’ en binnen de school wordt gestreefd naar het ‘hoogst haalbare’.

Leerlingen worden, indien hun medische aandoening dat toelaat, begeleid bij de terugplaatsing naar het regulier onderwijs. Meestal gebeurt dat aan het eind van de basisschoolperiode, maar soms ook halverwege. De school werkt met een medische leerlijn om een doorlopend proces te bewerkstelligen. Toch leert de praktijk dat het nog erg lastig is om in te schatten of een leerling toe is aan regulier onderwijs, of is niet altijd duidelijk welke hulp hierbij nodig is. Ook hebben ouders soms moeite met het nemen van deze grote stap. Het verschil tussen speciaal en regulier onderwijs is erg groot, maar onbekend maakt ook wel onbemind. Een ‘stageperiode’ als leerproces kan deze overgang versoepelen en in kaart brengen of een leerling aan het regulier onderwijs toe is.

Tuinstad is een Montessorischool in de wijk Schiebroek. De meeste kinderen wonen in de buurt van de school. Er wordt gewerkt volgens de principes van Maria Montessori waaronder bijvoorbeeld de organisatie van verschillende leeftijdsgroepen in een klaslokaal. Ieder kind werkt op zijn eigen niveau. De leerkracht is niet nadrukkelijk aanwezig. Het kind is zelfstandig aan het werk. De leerkracht ondersteunt de kinderen in het werk en de werkkeuze. De heterogene groepen, het samenwerken, de zelfstandigheid en de kindgerichte benadering staan centraal en leiden tot een open, actuele onderwijsleersituatie waarin de belevingswereld van het kind een belangrijke plaats inneemt.

Doel en ambitie:
Het idee is om een geselecteerd aantal leerlingen van OLS de Recon een gedeelte van de week deel te laten nemen aan lessen op Tuinstad Schiebroek. Het gaat om leerlingen die de potentie hebben om de overstap naar het regulier onderwijs te maken.
De samenwerking tussen beide scholen heeft een tweeledig doel.

Contactpersoon: Marjolein Hoobroeckx
E-mail: m.hoobroeckx@olsderecon.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 05, 2019