logo

Ik ben in beeld

Ik ben in beeld
Onderzoekskring EMB Heliomare, Karin Schulinck

Ik ben in Beeld is een traject waarin een integraal persoonsbeeld kan worden gecreëerd voor kinderen en jongeren met (zeer) ernstig verstandelijke en meervoudige beperking. Het traject bestaat uit een observatie-instrument, uitgewerkt in een vragenlijst, die door de betrokkenen rondom een kind/jongere (ouders, onderwijs/zorgprofessionals en therapeuten) onafhankelijk van elkaar wordt ingevuld. De vragenlijst maakt gebruik van vijf domeinen, Communicatie, Sensomotorische ontwikkeling, Zelfredzaamheid, Sociaal-emotionele ontwikkeling en Cognitieve ontwikkeling/Spel.

In een interdisciplinair overleg bespreken zij de uitkomsten met elkaar en proberen tot afstemming en overeenstemming te komen. Op basis hiervan ontstaat een integratief beeld van de leerling, met daarin de protectieve en belemmerende factoren en de ondersteuningsbehoeften.

Er wordt op een A3 een persoonlijk paspoort gemaakt, waarin drie vragen/thema’s centraal staan: Wat laat ik zien? Wat wil ik leren? Wat vraag ik hierbij van jullie? Verder kan indien gewenst, een A4 (High Five) gemaakt worden, waarin de belangrijkste kenmerken van het kind/de jongere staan samengevat, zodat ook mensen die het kind niet kennen op de juiste wijze kunnen communiceren.

Wanneer er over bepaalde ontwikkelingsgebieden vragen zijn of als er geen eenduidigheid bestaat, kan er een observatietraject volgen, waarin middels video-observatie waarbij de betrokkenen aanwezig zijn, wordt geprobeerd het kind nog beter in beeld te brengen.

Het integratieve beeld wordt na 3 maanden geëvalueerd en bijgesteld. Jaarlijks wordt de vragenlijst opnieuw ingevuld en zal opnieuw in interdisciplinair team een beeld worden gecreëerd.

Contactpersoon: Karin Schulinck
E-mail: k.schulinck@heliomare.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 28, 2017