logo

Speciaal & Sterk in Rivierenland

Speciaal & Sterk in Rivierenland
SBO De Wissel, Brede Zorgschool De Cambier (so en vso), De Hertog (so Entrea-Lindenhout), Hans de Bruin & Gillis Geschiere

In Tiel zijn 3 scholen voor speciaal (basis)onderwijs die vanaf 1 september 2019 gaan samenwerken op het gebied van leerlingen, medewerkers en organisatie. Hiertoe is een projectplan geschreven dat is geaccordeerd door de bestuurders van de drie organisaties.
Het doel van het project is dan ook drieledig:

Het onderdeel leerlingen bevat de volgende aspecten:

 • integrale aanmelding waarbij alle belanghebbenden (ouders, wijkteam, school, samenwerkingsverband, schoolarts, gemeente, zorg) rondom een kind betrokken worden bij een plaatsing in het so/sbo.
  Invullen van de ‘witte vlekken’ in de SOP’s waardoor wij meer mogelijkheden kunnen bieden voor die leerlingen die nu tussen wal en schip terecht komen. Lange termijn doel is een dekkend netwerk in de regio te creëren.
 • Nieuwe kaders opstellen die leiden tot het inrichten van een voorziening waar we de hierboven genoemde groep wel kunnen accommoderen en welke elementen uit ‘management, mensen en middelen’ daarvoor nodig zijn.
 • Doe-activiteiten voor de uitstroomleerlingen door het organiseren van uitwisselmomenten met PRO en VSO waardoor we zicht krijgen op welke praktische vorming bij hen zou passen (technisch, huishoudelijk, zorggericht, tuinonderhoud, etc.) en welke urenomvang passend is.

 

Het onderdeel medewerkers bevat de volgende aspecten:

 • Kennisdeling en uitwisseling: Inventariseren welke kennis en kunde aanwezig is bij de collega’s en tevens welke uitbreiding van kennis wenselijk is voor personen en organisatie.
 • Een meerjarenplan om kennis, vaardigheden en expertise uit te breiden tbv de organisatie-ontwikkeling en die van de medewerkers
 • De samenwerking biedt een daadwerkelijke kans om collega’s meer ruimte/meer kansen voor mobiliteit te geven.

Het onderdeel organisatie bevat de volgende aspecten:

 • Een efficiënte en slagvaardig ingerichte organisatie op de 3 scholen, die past bij de projectdoelen en samenwerkingsplannen/intenties.
 • Organiseren van doelmatige samenwerking met de huidige zorgpartners, de gemeentes en het samenwerkingsverband in het verlengde van een integrale aanmelding ook de inzet van de zorg te regisseren vanuit het onderwijs.
 • Screening & diagnostiek via eenduidige route waarbij de buiten- & binnendienst (waarin de 3 scholen hun expertise beschikbaar maken voor het po en vo in de regio) het voortouw nemen.

 
Contactpersoon: Hans de Bruin
E-mail: directie.wissel@opo-r.nl

Contactpersoon: Gillis Geschiere
E-mail: g.geschiere@puntspeciaal.nl

Download het aanmeldformulier
Download de folder

Datum:augustus 05, 2019