logo

TOPklas

TOPklas
SBO Koningin Julianaschool Culemborg, Fieke Blaauwendraad

De TOPklas is een tijdelijke onderwijs plaats (TOP) voor leerlingen die vanwege gedragsproblematiek dreigen uit te vallen in het regulier of speciaal basisonderwijs. Hoofddoel van de klas is voorkomen van verwijzing naar het S(B)O en terugplaatsing naar de school van herkomst.

In de groep van maximaal 8 leerlingen worden de leerlingen intensief begeleid door 2 meesters. Uniek is dat deze meesters vanuit de bewegingsagogie werken. Dit maakt dat zij met een frisse en andere blik kijken naar kinderen en interventies kunnen inzetten vanuit hun eigen achtergrond. Er wordt veel aandacht besteed aan het omgaan met frustraties. Dit gebeurt in de groep tijdens werkmomenten maar ook vaak tijdens sport en spelactiviteiten.

In eerste instantie wordt een veilige omgeving geboden aan de leerling, van waaruit deze zich opnieuw kan gaan ontwikkelen. Een band opbouwen met de leerling staat voorop.
De leerlingen krijgen gedurende de hele dag feedback op hun gedrag, er wordt voortdurend gespiegeld en gereflecteerd vanuit persoonlijk contact met de leerling. Hierdoor ontstaat bij de leerlingen steeds meer inzicht in oorzaak en gevolg en leren zij alternatieven voor hun gedragspatronen.
De begeleiding in de groep bestaat uit verschillende fases:

Fase 0 voorafgaand aan plaatsen: intakegesprek met ouders, school van herkomst en eventueel betrokken hulpverleners. Op basis van het intakegesprek wordt besloten of plaatsing in de TOPklas volgt, of dat een ander advies beter past.

Fase 1 (2 weken): observatie. In de observatiefase luisteren en kijken we naar het kind, de ouders en de school, we proberen zoveel mogelijk te weten te komen. Dat wat onbelicht of onbekend blijft, zoeken we op in het dossier. Leerlingen krijgen in die periode veel ondersteuning en de eisen zijn nog laag. Na die twee weken bespreken we wat we allemaal hebben gezien en gehoord en welk plan we hebben bedacht. We bespreken ook of we verwachten dat de leerling terug zal kunnen naar de school van herkomst.

Fase 2 (onbepaald): toewerken naar perspectief.
In deze fase worden de eisen opgeschroefd en wordt planmatig gewerkt aan de doelen die voor de leerling zijn opgesteld. Dit kan gaan om omgaan met eisen, frustraties, andere kinderen etc. Er is regelmatig contact met ouders, zij worden veel betrokken bij de aanpak en passen deze zelf ook steeds meer toe. De school van herkomst wordt betrokken en op de hoogte gehouden van de voortgang.

Fase 3: re-integratie.
Samen met de school van herkomst, of eventueel een nieuwe school, wordt toegewerkt naar re-integratie. De eisen aan de leerling worden hoger en de ondersteuning wordt steeds verder afgebouwd. De begeleiders gaan in eerste instantie samen met de leerling mee de klas in. Dat geeft vertrouwen en maakt de kans van slagen voor zowel leerling als leerkracht groter. In deze fase is begeleiding van de leerkracht ook onderdeel. Vaak is het nodig dat deze het leerkrachtgedrag aanpast.

Fase 4: nazorg.
We houden de vinger aan de pols, gaan nog eens kijken of bellen de school op. Indien nodig begeleiden we de leerling en leerkracht nog wat langer.

Contactpersoon: Fieke Blaauwendraad
E-mail: f.blaauwendraad@cpob.nl

Download het aanmeldformulier

Datum:augustus 05, 2019